Sport

– U=U ป้องกันตัวเอง เข้าใจผู้อื่น –

ครูธัญ (ธัญวัจน์)

การรู้จัก U=U คือการมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ HIV และการป้องกัน ทำให้เราสามารถดูแลตัวเองและผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ช่วยลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV ทำให้สังคมมีความเข้าใจและยอมรับมากขึ้น

การตรวจ HIV เร็ว และรู้สถานะของตัวเองเร็ว ช่วยให้ทุกคน สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

U=U คือความจริงที่วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้ว การรักษา HIV ต่อเนื่อง ทำให้ตรวจไม่พบ และไม่สามารถแพร่เชื้อต่อผู้อื่นได้

Music
– Love Win –

คุณปุย สุรชัย

ช่างภาพมืออาชีพ

U=U ไม่ใช่แค่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ แต่เป็นสัญลักษณ์ของความหวัง กำลังใจ และการสนับสนุนสำหรับผู้ติดเชื้อ HIV ทุกคน เราขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้องนี้ เพื่อสร้างสังคมที่เปิดกว้าง ยอมรับ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน

การตรวจ HIV เร็ว และรู้สถานะของตัวเองเร็ว ช่วยให้ทุกคน สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

U=U คือความจริงที่วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้ว การรักษา HIV ต่อเนื่อง ทำให้ตรวจไม่พบ และไม่สามารถแพร่เชื้อต่อผู้อื่นได้

Travel
– รู้รักษา ปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อ –

คุณนก ยลดา

Miss Fabulous Thailand 2024

การตระหนักถึง U=U ช่วยลดการตีตราต่อผู้ติดเชื้อ HIV สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม U=U คือพลังแห่งความหวังในการยุติการแพร่ระบาดของ HIV ด้วยการสนับสนุนผู้ติดเชื้อเข้าถึงการรักษา ส่งต่อความรู้ และสร้างสังคมที่เปิดกว้าง ยอมรับซึ่งกันและกัน

การตรวจ HIV เร็ว และรู้สถานะของตัวเองเร็ว ช่วยให้ทุกคน สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

U=U คือความจริงที่วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้ว การรักษา HIV ต่อเนื่อง ทำให้ตรวจไม่พบ และไม่สามารถแพร่เชื้อต่อผู้อื่นได้

Fashion
– เปลี่ยนมุมมอง หยุดตีตรา –

หมอจุ้ย-นพ.ชัยวัฒน์

ผู้อำนวยการเซฟคลินิก

U=U คือทางออกหนึ่งที่จะช่วยยุติการแพร่ระบาดของ HIV ได้ในที่สุด ด้วยการสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อสามารถเข้าถึงการรักษาและรักษาระดับไวรัสให้อยู่ในระดับที่ไม่สามารถแพร่เชื้อต่อได้ มาร่วมแรงร่วมใจกันสร้างสังคมที่เปิดกว้าง ปราศจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติ

การตรวจ HIV เร็ว และรู้สถานะของตัวเองเร็ว ช่วยให้ทุกคน สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างทันท่วงที และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

U=U คือความจริงที่วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้ว การรักษา HIV ต่อเนื่อง ทำให้ตรวจไม่พบ และไม่สามารถแพร่เชื้อต่อผู้อื่นได้

previous arrow
next arrow

BENEFITS OF U=U

เพื่อสร้างสังคมไร้การตีตรา เสริมความรู้ ความเข้าใจ

U=U หรือ “ตรวจไม่พบ = ไม่แพร่เชื้อ” เป็นแนวคิดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ และกำลังเปลี่ยนแปลงโลกของผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี การเปลี่ยนความคิดนี้ช่วยลดการตีตรา ปรับปรุงคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ทั้งบุคคลและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ U=U

20+

Story to Share.

600 +

In Our Community

About us

สร้างความเข้าใจ เสริมความรู้เพื่อที่จะอยู่กับเอชไอวีโดยไร้ความกังวล

U=U&ME เป็นพื้นที่ให้ความรู้และต่อต้านการตีตราผู้ติดเชื้อเอชไอวี เราเชื่อว่าการเผยแพร่ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิด U=U (Undetectable = Untransmittable) เป็นสิ่งสำคัญต่อการลดความหวาดกลัวและสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันได้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ

Get in touch

Program Activities

สร้างกิจกรรมเพื่อตอบสนองความตระหนักรู้และการสนับสนุนด้านเอชไอวีใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนและการเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น

U=U & Me Program

ยกระดับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และการสนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

Partnership with Local Organizations

ขยายความร่วมมือครอบคลุมภูมิภาคที่หลากหลายของประเทศไทย โดยคำนึงถึงบริบททางพื้นที่ วัฒนธรรม ภาษา ชุมชนผู้อพยพ

Utilizing Digital Platforms

ใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันเพื่อยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนและขยายขอบเขตของโครงการ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี

Inclusivity and Amplification

มุ่งเน้นให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการและสร้างผลกระทบเชิงบวกได้อย่างกว้างขวาง

พื้นที่ปลอดภัย สำหรับผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี

โครงการนี้มุ่งสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย” ให้ชุมชนผู้ติดเชื้อเอชไอวีในไทย เป็นสถานที่สำหรับแลกเปลี่ยนความคิด แบ่งปันประสบการณ์ และเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของพวกเขา โดยไม่ต้องปิดกั้น โครงการมุ่งเสริมพลังให้ชุมชน ส่งเสียงของพวกเขาให้ดังขึ้น และลดทอนอคติผ่านการนำเสนอในแง่บวก และยอมรับตัวตนอย่างไม่หวั่นเกรง

VIDEOS

เข้าใจบริบทของ U=U ในบริบทต่างๆสร้างสังคมลดการตีตรา

วัตถุประสงค์ของวิดีโอนั้นเพื่อ ลดตีตรา, ส่งเสริมการทดสอบ, หรือแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัว การเข้าใจเป้าหมายลดการติดเชื้อ.

ค้นหาวีดีโอทั้งหมด

ทีมและที่ปรึกษาของเรา

U=U&ME : Together We Win.

ปัญญาพล พิพัฒน์คุณอานนท์

ผู้จัดทำโครงการ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

ที่ปรึกษาโครงการ

นายแพทย์ธนัตถ์ ชินบัญชร

ที่ปรึกษาโครงการ

partnership by

ผู้สนับสนุน และองค์กรที่ทำงานร่วมกันกับ U=U&ME